าพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนม ที่ปรากฎในภาพพระราชกรณียกิจทั้ง 17 ครั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (Mekong Underwater World) หน้าแรก- เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและบริการความรู้เกี่ยวกับ ค่าย ท้องฟ้าจำลอง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด
หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่าบัตรเข้าชม เด็ก 20 บาท  ผู้ใหญ่ 30 บาท

(ยกเว้น พระภิกษุ สามเณร และผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปฟรี )

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมค่ายหรือกิจกรรมอื่นๆ
สามรถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

  • นายสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์ < 086-4282649 > (หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ)
  • นายไกรสร  ไทยแสนทา < 0892848027 > (หัวหน้าส่วนวิชาการ)

คำแนะนำ

QR-code

สแกนผู้เข้ารับบริการ ศว.นพ.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมได้ให้บริการความรู้การเรียนการสอน  Online, e-learning สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้พร้อมรับเกียรติบัตร

วิธีการป้องกัน (COVID-19)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (กฟผ.).จัดโครงการพลังงานสัญจรสู่เยาวชน ประจำปี 2566 โดยมีคุณสุภาวินี นาควิเชตร หัวหน้าหมวด ประชาสัมพันธ์ โครงการปรังปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (กฟผ.)เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพลังงานสัญจรสู่เยาวชน ปี2566 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 14 โรงเรียน นักเรียนกว่า 600 คนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านพลังงาน 8 ฐาน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านรับรู้เรื่องการจัดหา การสำรองพลังงานเพื่อการใช้ของประชาชนได้ใช้เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ศว.นครพนม ทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้บริการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษาในระบบ นอกระบบและประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมกิจกรรม

ห้องสมุด ออนไลน์ ศว.นครพนม

ความหนาแน่นของสาร (Density rainbow)

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์พร้อมรับเกียรติบัตร

เรื่องความหนาแน่นของสาร

เกียรติบัตร ศว.นพ.