• ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ประกวดราคาจ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศจ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ศว.นครพ

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติมAdobe Scan 23 Nov 2563 BE

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (Mekong Underwater World) หน้าแรก- เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและบริการความรู้เกี่ยวกับ ค่าย ท้องฟ้าจำลอง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด
หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่าบัตรเข้าชม เด็ก 20 บาท  ผู้ใหญ่ 30 บาท

(ยกเว้น พระภิกษุ สามเณร และผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปฟรี )

โดมท้องฟ้าจำลอง

   เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เยี่ยมชมเป็นคณะ คนละ 20 บาท (โทรจองล่วงหน้า)

โทร : 042-530747 / 042-530780
โทรสาร : 042-530781

3.6/5
การดูดาวเบื้องต้น

คำแนะนำ

ไม่ควรเลือกวันที่มีโรงเรียน/หน่วยงานอื่น จองไว้ก่อนแล้วมากกว่า 100 คน ต้องจ่ายค่าล่วงหน้าอย่างน้อย  15 วัน

งดการจองค่าย 1 วัน ในวันเสาร์ ค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมค่ายจ่ายวันที่มาเข้าค่ายตามจำนวนที่มาจริงด้วย เงินสด เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าร่วมค่ายสามารถเพิ่ม/ลดได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนทั้งหมดที่แจ้งไว้ในใบจองค่าย (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

เริ่มการปฐมนิเทศ และดำเนินกิจกรรม เวลา 09.00 น. หากมาถึงหลังเวลา 10.00 น. กิจกรรมในภาคเช้าก็จะต้องยกเลิกไป 

 1. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องนำของใช้ส่วนตัวมาเอง (ศูนย์วิทย์ฯ มีหมอน และที่นอนไว้บริการ) *** เอกสารหรือคู่มือค่ายฯ ศูนย์วิทย์จัดเตรียมให้ (ห้องอาบน้ำของนักเรียนแยกหญิง/ชาย เป็นห้องแบบปิด มีฝักบัว)  

การส่งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา (พร้อมชื่อเล่น) และครู    ผู้ควบคุมมายังศูนย์วิทย์ฯ ก่อนวันเข้าร่วมค่ายอย่างน้อย 10 วัน ทาง Email : naksci@hotmail.com (ไฟล์ word หรือ Excel) เท่านั้น 

ผู้เข้าค่ายต้องส่งรายชื่อที่ส่งมาทาง E-mail หรือ line และให้ผู้มาเข้าร่วมค่ายตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล อีกครั้ง จึงจะจัดพิมพ์วุฒิบัตร (ผู้เข้าร่วมค่ายทั้งนักเรียนและครูผู้ควบคุม จะได้รับวุฒิบัตรทุกคน (เฉพาะคนที่มา)

ผู้เข้าร่วมค่ายต้องแต่งกายเหมาะสม รัดกุม เหมาะกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ควรแต่งชุดพละหรือยูนิฟอร์มของโรงเรียน (ไม่ควรแต่งชุดนักเรียน) ไม่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า เสื้อผ้าต้องไม่บางหรือสั้นจนเกินไป คอเสื้อต้องไม่ลึกเกินไป ไม่สวมกางเกงบ๊อกเซอร์ (ทั้งหญิงและชาย) ในขณะทำกิจกรรม และต้องสวมรองเท้าผ้าใบ

ศูนย์วิทย์ฯ ไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธ และสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกประเภท รวมทั้งยาเสพติดทุกประเภทและห้ามเล่นการพนันทุกประเภทภายในค่าย

หากสถานศึกษา/หน่วยงานใดที่ได้จองค่ายไว้แล้ว แต่มีเหตุที่จะต้องยกเลิกการมาเข้าค่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับจองค่ายของสถานศึกษา/หน่วยงานนั้นในครั้งต่อไป แต่ถ้ายกเลิกด้วยความจำเป็นจะต้องมีหนังสือราชการจากสถานศึกษา/หน่วยงานแจ้งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน     (ในกรณีที่ยกเลิกโดยไม่แจ้งจะต้องชดเชยค่าอาหารในวันแรกของค่าย (มื้อเที่ยงและเย็น รวม 2 มื้อ) ตามจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายที่แจ้งไว้ในใบจองค่าย)

โปรดศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนเดินทางมาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

 • สอบถามรายละเอียดกิจกรรมค่ายหรือกิจกรรมอื่นๆ
  สามรถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
 • นายสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์ < 086-4282649 > (หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ)
 • นายไกรสร  ไทยแสนทา < 0892848027 > (หัวหน้าส่วนวิชาการ)
 • E-mail : nkpsci@hotmail.com
 

QR-code

สแกนผู้เข้ารับบริการ ศว.นพ.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมได้ให้บริการความรู้การเรียนการสอน  Online, e-learning สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้พร้อมรับเกียรติบัตร

วิธีการป้องกัน (COVID-19)

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ราชการ ผูกพัน 5 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  ประกาศราคาเช่ารถยนต์ รถโดยสารปรับอากาศ

 • ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ประกวดราคาจ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศจ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ศว.นครพ

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติมAdobe Scan 23 Nov 2563 BE

วีดีโอแนะนะวิธีการจอง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและหอเฉลิมพระเกียรติ

 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด และหอเฉลิมพระเกียรติ ค่าเข้าชมทั้ง 2 อาคาร  (ผู้ใหญ่ 30 บาท  เด็ก 20 บาท) ยกเว้น พระภิกษุ และ ผู้ใหญ่ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด และหอเฉลิมพระเกียรติ ค่าเข้าชมทั้ง 2 อาคาร  เป็นคณะ  คนละ 20 บาท
 • เยี่ยมชมท้องฟ้าจำลอง เป็นคณะ  คนละ 20 บาท *โทรจองล่วงหน้า
 • โทรศัพท์ 042-530-780 และ 042-530-747 
 • FAX         042-530-781 และ 042-530-748
 • E-mail : nkpsci@hotmail.com   

ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้บริการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษาในระบบ นอกระบบและประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมกิจกรรม

ห้องสมุด ออนไลน์ ศว.นครพนม

ความหนาแน่นของสาร (Density rainbow)

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์พร้อมรับเกียรติบัตร

เรื่องความหนาแน่นของสาร

เกียรติบัตร ศว.นพ.