พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม

(Mekong Underwater World)

ภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดยังประกอบไปด้วยจุดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปลาแม่น้ำโขง ห้องโสตทัศนศึกษาสำหรับฉายวีดีทัศน์
ที่ทันสมัยขนาด 50 ที่นั่ง และภาพ 3 มิติที่สวยงาม ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเที่ยวชม

ความรู้เบื้องต้น "การเลี้ยงปลาน้ำจืด"

ปลาหายากใกล้สูญพันธุ์ในลุ่มแม่น้ำโขง ตอนที่ 1 "เทพา"

ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง Mekong fish species
ปลามีเกล็ด (Scaly fish)

ชนิดปลาที่หายากและใกล้สูญพันธุ์โลกของปลาแม่น้ำโขง (QR-code)

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม รวบรวมพันธ์ปลาที่พบเห็นได้ทั่วไป และชนิดที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 47 สายพันธ์ (สามารถสแกน QR Code เข้าดูรายละเอียดได้ตามภาพด้านล่างนี้)