กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

กิจกรรมกินอย่างไรให้ปลอดภัยและสุขสมวัย
ในผู้สูงอายุ สสส

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมกินอย่างไรให้ปลอดภัย และสุขสมวัยในผู้สูงอายุ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ค่ายไป-กลับ
กศน.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม    จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน.ยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ค่ายไป-กลับ
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

ค่ายไป-กลับ
โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 

ค่ายไป-กลับ
โรงเรียนบ้านดอนแดง

วันที่ 21 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  

1  …… next