ประวัติหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

(Chakri Dynasty Honor Celebration Building)

หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี จังหวัดนครพนม ได้ให้ความสําคัญกับการถวายความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่สร้างชาติไทยให้มี เอกภาพเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่ จะให้อนุชนรุ่นหลังได้ซึมซับในพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระกําลังสติปัญญา และเอาพระทัย ใส่เพื่อพสกนิกรของพระองค์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งภารกิจของหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี จังหวัด นครพนมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่ คู่แผ่นดินไทย เป็นมิ่งขวัญของประชาชนทุกหมู่เหล่า

ประวัติความเป็นมา นายชวลิต วิชยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองนครพนม คนที่ 33 (พ.ศ. 2541-2442) ได้รับแจ้งจากนายประยูร เมืองโคตร กำนันตำบลหนองญาติในขณะนั้น เชิญไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ ตำบลหนองญาติ โดยพาไปตรวจอ่างเก็บน้ำหนองญาติ และชี้ให้ชมพื้นที่ที่ทั้งสองพระองค์เคยเสด็จประทับแรม ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ครบถ้วน นายชวลิต วิชยสุทธิ์ จึงได้ไปตรวจสอบข้อมูลที่ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเฉพาะของสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง หอภาพยนตร์ สํานักพระราชวัง และหอสมุดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จนได้หลักฐานสำคัญ ทั้งประมวลพระราชกรณียกิจ วันเวลา สถานที่ที่เสด็จฯ ตลอดจนภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนิน ในเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว จึงได้หมุดหมายพื้นที่ที่เป็น สิริมงคลตรงบริเวณที่ทั้งสองพระองค์ทรงประทับแรมไว้เพื่อ การพัฒนาในอนาคต ตามคำสั่งของนายจรินทร์ กาญจโนมัย อดีตผู้ว่า  ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเคยเป็นผู้บังคับ บัญชาเมื่อครั้งรับราชการอยู่กองการทะเบียนกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวนครพนมที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชน ทหาร และตำรวจชายแดน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2505 และทรงประทับแรมในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดสร้างถวาย ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีทั้ง 10 พระองค์ ประมวลภาพการเสด็จเยือนจังหวัดนครพนม ทั้ง 17 ครั้ง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกว่า 4,000 โครงการ นอกจากนั้นแล้วยังได้จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครพนม พระธาตุประจำวันเกิดและนิทรรศการวิถีชีวิต 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติของชาวจังหวัดนครพนให้กับแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน คณะครูอาจารย์ตลอดทั้งผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดนครพนม

หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี จังหวัดนครพนม มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลการเสด็จ พระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมา ประกอบพระราชกรณียกิจ ภาพ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ ฯลฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ และการนําโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริไปใช้และต่อยอดพัฒนาให้เกิด ประโยชน์กับประชาชนอย่างกว้างขวาง อาคารหอเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งออกเป็นสองชั้น

  • ชั้นแรก ประกอบด้วย          
  • พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทย ในบรมราชจักรีวงศ์ 10 พระองค์
  • ลำดับราชสกุลวงศ์และพระราชประวัติโดยย่อ
  • ภาพตราพระราชลัญจกรทั้ง 10 รัชกาล
  • ภาพเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
  • ภาพประวัติศาสตร์เก่า ซึ่งหาดูได้ยาก เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดนครพนม
  • ชั้นสอง ประกอบด้วย
  • ห้องฉายภาพยนตร์ซึ่งมีภาพยนตร์เมื่อครั้งที่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมา เยี่ยมทหารชายแดน และทรงประทับแรมในกระโจมที่ประทับ ซึ่งกองบัญชาการทหารสูงสุดจัดถวาย ณ ริมอ่างเก็บน้ำ หนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2505 รวมทั้งมีภาพยนตร์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในโอกาสต่างๆ ณ จังหวัดนครพนม ให้ประชาชน นักเรียน และชาวต่างประเทศได้รับชม
  • พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ที่อาศัยอยู่ ในจังหวัดนครพนม ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอย่างร่มเย็น เป็นสุข ประกอบด้วย ชนเผ่าผู้ไทญ้อ กะเลิง โส้ แสกข่า อีสาน (ลาว) กวน และอีก 2 เชื้อชาติ คือ จีนและเวียดนาม

หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวนครพนมที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชน ทหาร และตำรวจชายแดน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2505 และทรงประทับแรมในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดสร้างถวาย ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีทั้ง 10 พระองค์ ประมวลภาพการเสด็จเยือนจังหวัดนครพนม ทั้ง 17 ครั้ง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกว่า 4,000 โครงการ นอกจากนั้นแล้วยังได้จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครพนม พระธาตุประจำวันเกิดและนิทรรศการวิถีชีวิต 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติของชาวจังหวัดนครพนให้กับแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน คณะครูอาจารย์ตลอดทั้งผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดนครพนม