ประวัติพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด
(Mekong Underwater World)

โครงการนี้เกิดขึ้นจาก “จิตนาการ” เป็นจินตนาการเพื่อการสร้างสรรค์จังหวัดนครพนม ทางด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นนายอำเภอท่าอุเทน พ.ศ. 2537 ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย ได้ไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ” รู้สึกประทับใจในความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเล ซึ่งมีปลาทะเลนานาชนิดอยู่รอบตัวเรา ที่สำคัญ ในปีหนึ่งๆ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ” ดังกล่าว สามารถทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก เมื่อกลับมา นครพนม ผมก็มาจินตนาการว่า ถ้ามีโอกาสจะทำให้นครพนมมี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเช่นเดียวกับออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโลกใต้ทะเล แต่ที่ นครพนมจะเป็นโลกของปลาแม่น้ำโขง ซึ่งโชคดีที่แม่น้ำโขงมีจุดขาย ที่มี “ปลาบึก” ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ อีกทั้งมีปลาน้ำจืด นานาชนิดหลากหลายสายพันธุ์ที่สมควรอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ศึกษา

 โดยเมื่อปี พ.ศ. 2544 ผมได้รับ ความไว้วางใจจากชาวนครพนม เลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยแรก และในปี พ.ศ. 2545 ผมได้รับเลือกให้เป็นกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาผู้แทนราษฎร ผมจึงได้ประสานงานกับนายพิศิษฐ์ ปิติพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมือง นครพนมในขณะนั้น เพื่อจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด หนองญาติโดยเลือกสถานที่ตั้งบริเวณริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติเพราะ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภูมิทัศน์สวยงาม และที่ตั้งอยู่ติดกับ สถานีประมงน้ำจืด สะดวกในการดูแลบำรุงรักษาและการสนับสนุน โครงการ ทั้งนี้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ช่วย ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้าง ดังนั้น “จินตนาการ” ที่ใฝ่ฝันไว้เมื่อปี พ.ศ. 2539 จึงเกิดขึ้นจริง อย่างเหลือเชื่อ โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง    ในปี พ.ศ. 2545 และก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี พ.ศ. 2547

โครงการฯ ได้พัฒนาการมาตามลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2551 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมือง นครพนม ได้สนับสนุนงบประมาณพร้อมทั้งดูแล บำรุงรักษา “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ” อย่างต่อเนื่องด้วยดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 พัฒนาการของโครงการ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ ได้ก้าวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัย (กศน.) ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ในการก่อสร้าง ท้องฟ้าจําลองและหอดูดาว ในบริเวณริมอ่างน้ำหนองญาติซึ่งมีพื้นที่ ติดกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ จึงมีความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ กับเทศบาลเมืองนครพนม ทำข้อ ตกลงโอนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. มาประกอบพิธีรับมอบและเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ในภาคอีสาน และสามารถเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้านใน AEC ได้เป็นอย่างดี นับจากนี้ไป ผมในฐานะ   ผู้ริเริ่มโครงการฯ ขอฝาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ ไว้กับ ชาวนครพนมทุกท่าน โปรดช่วยกันบำรุงรักษาส่งเสริมสนับสนุน ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เพื่อให้โครงการนี้ เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน ทางด้านการศึกษา และการ      ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายชวลิต วิชยสุทธิ์

นายอำเภอเมืองนครพนม คนที่ 33 (9 กุมภาพันธ์ 2541 - 21 พฤศจิกายน 2542)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม และแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2544 - 2557