ครั้งที่ 1 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมค่ายทหาร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ที่บ้านภูเขาทอง และทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สักการะพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และทรงเยี่ยมเยียนราษฎร เมื่อวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 (การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร 15 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2598)

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

 ครั้งที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14-15 มิถุนายน พุทธศักราช 2505

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

 ครั้งที่ 3 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสักการะพระธาตุประสิทธิ์ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2505

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

 ครั้งที่ 4 เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ และทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอนาหว้า เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2513

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

  ครั้งที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์พระธาตุมหาชัย ณ วัดธาตุมหาชัย และทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอปลาปาก เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

  ครั้งที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินไปสรงน้ำพระกรัณฑ์ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2518

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

ครั้งที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินไปในงานพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2518

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

 ครั้งที่ 8 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอุรังคธาตุขึ้นประดิษฐาน ทางทิศตะวันออก ขององค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และทรงเยี่ยมราษฎร
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2518

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

ครั้งที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราข 2518

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

ครั้งที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2520

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

ครั้งที่ 11 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวนเสาร์ที่ 25 พศจิกายน พุทธศักราช 2521

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

 ครั้งที่ 12 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2522

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

ครั้งที่ 13 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราข 2522

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

ครั้งที่ 14 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2522

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

ครั้งที่ 15 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2522

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

 ครั้งที่ 16 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2527

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

ครั้งที่ 17 รอบที่ 1 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12-13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498

ภาพและประมวลพระราชกรณียกิจ

 ครั้งที่ 17 รอบที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรและประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2505