พระนามเต็ม พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 1-10 (ราชวงศ์จักรี สมัยรัตนโกสินทร์)

พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตราประจำรัชกาลที่ 1 แห่งพระราชวงศ์

"มหาอุณาโลม"

ขอบคุณคลิปจาก: Pacific Inspiration Channel : PIC

พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษ์เชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ตราประจำรัชกาลที่ 2 แห่งพระราชวงศ์

"ครุฑยุคนาค"

ขอบคุณคลิปจาก: น้ําเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า
ตราประจำรัชกาลที่ 3 แห่งพระราชวงศ์

"มหาประสาท"

ขอบคุณคลิปจาก: pitchayakorn jantarat

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตราประจำรัชกาลที่ 4 แห่งพระราชวงศ์

"พระมหาพิชัยมงกุฎ"

ขอบคุณคลิปจาก: โบราณ นานมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตราประจำรัชกาลที่ 5 แห่งพระราชวงศ์

"พระจุลมงกุฎ"

ขอบคุณคลิปจาก: Pacific Inspiration Channel : PIC

พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตราประจำรัชกาลที่ 6 แห่งพระราชวงศ์

"มหาวชิราวุธ"

ขอบคุณคลิปจาก: น้ําเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตราประจำรัชกาลที่ 7 แห่งพระราชวงศ์

"พระไตรศร"

ขอบคุณคลิปจาก: น้ําเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ตราประจำรัชกาลที่ 8 แห่งพระราชวงศ์

"รูปพระโพธิสัตว์"

ขอบคุณคลิปจาก: KANA LAB

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช
ตราประจำรัชกาลที่ 9 แห่งพระราชวงศ์

"พระแท่นอัฏทิศ อุทุมพรราชอาสน์"

ขอบคุณคลิปจาก: สำนักข่าวไทย TNAMCOT

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตราประจำรัชกาลที่ 10 แห่งพระราชวงศ์

"วชิราวุธ"

ขอบคุณคลิปจาก: KMCTV Montfort