กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม

    วันที่ 21 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่

1. ฐานโลกของปลาแม่น้ำโขง
2. ฐานเทคโนโลยีอวกาศ
3. ฐานพลังงานทดแทน
4. ฐานรักเราไร้ควัน