กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม

         วันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมจัดกิจกรรมค่าย ไป-กลับ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม  โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่                                                                 

1. ฐานโลกของปลาแม่น้ำโขง
2. ฐานเทคโนโลยีอวกาศ
3. ฐานพลังงานทดแทน
4. ฐานหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
5. ฐานเซ็กส์เลือกได้
6. ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์
7. ฐานดูดาวเบื้องต้น
8. ฐานใส่ลายป้ายสี