กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม

             จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่
1. ฐานโลกของปลาแม่น้ำโขง
2. ฐานเทคโนโลยีอวกาศ
3. ฐานพลังงานทดแทน
4. ฐานหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
5. ฐานดาราศาสตร์
6.ฐานรักเราไร้ควัน