ค่ายไป-กลับ
กศน.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะครูและนักศึกษา กศน.ยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่

1. ฐานโลกของปลาแม่น้ำโขง
2. ฐานเทคโนโลยีอวกาศ
3. ฐานพลังงานทดแทน
4. ฐานหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
5. ฐานดาราศาสตร์