กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

1. ฐานโลกของปลาแม่น้ำโขง
2. ฐานเทคโนโลยีอวกาศ
3. ฐานพลังงานทดแทน
4. ฐานหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
5. ฐานเซ็กส์เลือกได้
6. ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์
7. ฐานดูดาวเบื้องต้น
8. ฐานใส่ลายป้ายสี