30 ต.ค.62 ศว.นครพนม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) และคณะเนื่องในโอกาสที่ท่านเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และมอบนโยบายด้านการศึกษา ศว.นครพนม สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. สถานศึกษาเอกชน และกิจการลูกเสือ จังหวัดนครพนม

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ท่าน ศุภชัย โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่าน ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการ กศน. ท่าน ณัฐพงษ์ นวลมาก   รองเลขาธิการ กศน. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายพรศักดิ์  ธรรมวานิช ผอ.ศว.นครพนม  ผู้บริหาร กศน.จังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถาน ศึกษา และมอบนโยบายด้านการศึกษา ให้กับ ศว.นครพนม สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. สถานศึกษาเอกชน และกิจการลูกเสือ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม  ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าชม นิทรรศการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง หอเฉลิม พระเกียรติพระราชวงค์จักรี ศว.นครพนม เต็นฑ์นิทรรศการ    ของกศน.อำเภอในจังหวัดนครพนม นิทรรศการของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา นิทรรศการสถานศึกษาเอกชน และกิจการลูกเสือ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม     ณ ศว.นครพน