สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมภายในงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 

1. กิจกรรมท้องฟ้าจำลอง
2. นิทรรศการโลกของปลาแม่น้ำโขง
3. นิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศ
4. นิทรรศการพลังงานทดแทน
5. นิทรรศการหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
6. นิทรรศการศาสตร์พระราชา 

7. นิทรรศการพระธาตุประจำวันเกิด 8 พระธาตุ
8. นิทรรศการ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ
9. นิทรรศการเสริมสร้างสุขภาวะ
10. กิจกรรมเทคนิคการถ่ายภาพ
11. กิจกรรมภาพยนต์สารคดีวิทยาศาสตร์
12. กิจกรรมการประกวดพลังลม