คำแนะนำ

 • ไม่รับจองเยี่ยมชมนิทรรศการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่ศูนย์วิทย์ฯจัดกิจกรรมและโครงการพิเศษต่างๆ
 • ภายใน 1 วันสามารถรับจำนวน โรงเรียนที่เข้าชมนิทรรศการได้ไม่เกิน 4 แห่ง และจำนวนนักเรียน ต้องไม่เกิน 250 คน
 • ผู้จองสามารถเช็คการยืนยันอีกครั้ง หลัง 1 วันที่ทำการจองในหน้าปฏิทินจองเยี่ยมชมนิทรรศการ ด้านบน หากโรงเรียนของผู้จองมีชื่อขึ้นในปฏิทินแล้ว จึงจะถือว่าการจองนั้นเสร็จสมบูรณ์
 • ส่งหนังสือการขอเข้าเยี่ยมชมภายในวันที่มาจองหรือส่งทาง E-mail : nkpsce@gmail.com  
 • กรุณาอ่านรายละเอียดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ ก่อนทำการจองเยี่ยมชมนิทรรศการ
4.6/5

วีดีโอแนะนะวิธีการจอง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและหอเฉลิมพระเกียรติ

 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด และหอเฉลิมพระเกียรติ ค่าเข้าชมทั้ง 2 อาคาร  (ผู้ใหญ่ 30 บาท  เด็ก 10 บาท) ยกเว้น พระภิกษุ และ ผู้ใหญ่ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด และหอเฉลิมพระเกียรติ ค่าเข้าชมทั้ง 2 อาคาร  เป็นคณะ  คนละ 20 บาท
 • เยี่ยมชมท้องฟ้าจำลอง เป็นคณะ  คนละ 20 บาท *โทรจองล่วงหน้า
 • โทรศัพท์ 042-530-780 และ 042-530-747 
 • FAX         042-530-781 และ 042-530-748
 • E-mail : nkpsce@hotmail.com