ความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

ศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เรียกโดยย่อว่า ศว.นครพนม เป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บริการ “แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว เชิงวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ส่งเสริม จัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งที่ตั้งและอาณาเขต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมมีพื้นที่ในบริเวณที่ราชพัสดุของหนองญาติบนเนื้อที่ประมาณ 58 ไร่

 • ทิศเหนือ          ติดกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ  
 • ทิศตะวันออก   ติดกับ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจืดนครพนม และเทศบาลตำบลหนองญาติ    
 • ทิศตะวันออก   ติดกับ  อ่างกักเก็บน้ำหนองญาติ
 • ทิศใต้               ติดกับ สถานีพัฒนานครพนมเขต 4

พันธกิจ

 •  จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยให้มีคุณภาพ  
 •  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย       
 • ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน        
 • พัฒนาและส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดําเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

       

เป้าประสงค์

 • ผู้รับบริการได้รับความรู้เกิดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์และมีจิตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
 • มีองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่าง ต่อเนื่อง
 • มีงานวิจัย หลักสูตร สื่อ นิทรรศการ และรูปแบบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและมีคุณภาพ พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์
 • มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

ปรับปรุง พัฒนา นิทรรศการให้ทันสมัย และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย   

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อการสอน โดยเน้นทักษะ กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริม หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย แก่กลุ่มเป้าหมาย

จัดทำค่ายทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียน

จัดทำและพัฒนาเอกสารทางวิชาการให้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง

ประชาสัมพันธ์งานด้านวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งหมด

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยรอบให้สะอาดน่ามองและเกิดความร่มรื่น

ประสานงานการจัดกิจกรรม และร่วมจัดกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นที่สนใจแก่ผู้รับบริการ

คัดเลือกวิทยากรผู้มีความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถให้มีความรู้ตรงต่อการจัดกิจกรรมการศึกษา

 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรและสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

เขตพื้นที่ให้บริการและรับผิดชอบ 5 จังหวัด