ทำเนียบผู้บริหารบุคลากร ศว.นพ.

นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
pstmwn@gmail.com

นายสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์

ครู คศ.1

ข้าราชการครู
ผู้ดูแลระบบว็บไซต์
nkpsci09@gmail.com

นายไกรสร ไทยแสนทา

ครูผู้ช่วย

ข้าราชการครู

นางสาววีริยา ธานี

ครูผู้ช่วย

ข้าราชการครู

นางสาวนภา พิมพ์จันทร์

นักวิชาการศึกษา

พนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต.ญ.พิชญามณฑ์ ไชยคีนี

นักวิชาการพัสดุ

พนักงานราชการ

นางสาวณัฏฐยา รามฤทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานราชการ

นางสาวจิรนันท์ ตั๋นแต๋

นักวิชาการศึกษา

พนักงานราชการ

นายบุรทัศ จันทรังษี

นักวิชาการศึกษา

พนักงานราชการ

นายพิทักษพงษ์ อินทร์ตา

นักวิชาการศึกษา

พนักงานราชการ

นายทวี ชัยมุงคุณ

นายช่างไฟฟ้า

พนักงานราชการ

นางสาวเอมิกา พิลาสุข

นักวิชาการศึกษา

พนักงานราชการ

นายพงษ์ศักดิ์ ดอนขวา

นักวิชาการศึกษา

พนักงานราชการ

นางสาวขรินทร์ทิพย์ บุญเจือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานราชการ

นางสาวอมรรัตน์ แสนสามารถ

นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานราชการ

นายวรพล พรมเทพ

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานราชการ

นางสาวฑิตาพร ฝ่ายอินทร์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายภานุทัศน์ แสนสุภา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวชลธิชา คนครอง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอาชิต พิมพ์จันทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกฤษดา สารีบุตร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวน้ำฝน จันเกษร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวรพล พรมเทพ

ช่างเทคนิค

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายภูดล บัวริ

ช่างเทคนิค

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมัย สุวอ

ช่างเทคนิค

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศิริศักดิ์ เมืองจันทร์

คนสวน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประวิทย์ บัวริ

คนสวน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพงศกร อนุพงษ์

คนสวน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุระ อุทธบูรณ์

คนสวน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอรรถสิทธิ์ หนันอ้าย

เจ้าหน้าที่เกษตร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางไกรหวาน นิตยาคม

พนักงานบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางลำ อาสาวัง

พนักงานบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางหนูเล็ก ขุนชัย

พนักงานบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางเกวลิน สุวอ

พนักงานบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสุมาลี แผ่นพงษ์

พนักงานบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประมง สานุชิตย์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนาวี อาสาวัง

ยามรักษาความปลอดภัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิลัย สุวอ

ยามรักษาความปลอดภัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุดสาคร แสนพรหม

ยามรักษาความปลอดภัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ