ห้องสมุด ออนไลน์ ศว.นครพนม

แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร

กิจกรรมตะลุยแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง  หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี และ นิทรรศการพลังงานสะอาด
เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

ความหนาแน่นของสาร (Density rainbow)

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์พร้อมรับเกียรติบัตร

เรื่องความหนาแน่นของสาร

มาทำความรู้จักกับ
สัตว์น้ำจืดน่ารู้กัน