พันธกิจ

ใฝ่เรียนรู้ คู่กระบวนการคิด มีจิตวิทยาศาสตร์

ปรัชญา

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานสังคม แห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เป็นแหล่ง เรียนรู้ชั้นนําที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0

สัญลักษณ์และรูปแบบสัญลักษณ์

บทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การให้บริการนิทรรศการ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  และการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

บทบาทหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

  • จัดระบบและบริการ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
  • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อาทิ ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  • เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  • ส่งเสริม สนันสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจและรูปแบบการให้บริการ

                 การให้บริการนิทรรศการผ่านฐานการเรียนรู้  โดยจัดแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ผ่านนิทรรศการ สื่อประสมประกอบการเรียนรู้ที่น่าสนใจและทันสมัยทั้งสื่อประเภทแสง สี เสียง ของเล่น ของจริง  เกม  ฯลฯ ที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน       การลองเล่น ลองฝึกปฏิบัติหรือค้นหาคำตอบจากการเล่นเกมต่างๆ   ซึ่งผู้รับบริการจะได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยจัดแสดงทั้งนิทรรศการถาวร  นิทรรศการชั่วคราว  และนิทรรศการเคลื่อนที่  ดังนี้