ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การให้บริการนิทรรศการการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Sciense Show) และการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ แก่กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ

กิจกรรมค่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 • ภาวะโลกร้อน
 • ฐานพลังงานทดแทน
 • ฐานอุตุนิยมวิทยา
 • ฐานโลกใต้เลนส์
 • ฐาน lab outdoor
 • ฐานใส่ร้ายป้ายสี

นิทรรศการ

 • เทคโนโลยีอวกาศ
 • โลกของปลาแม่น้ำโขง
 • หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
 • ท้องฟ้าจำลอง
 • พลังงานทดแทน

ค่ายสะเต็มศึกษา

 • หอคอยทรงพลัง
 • เมืองจำลองในฝัน
 • กังหันลมซุปเปอร์แมน
 • ยากแค่ไหนกลไกลช่วยได้
 • สะพานลอยมหัศจรรย์
 • สร้างลิฟต์ด้วยไม้ไอติม
 • เก็บดาวมาฝากเธอ
 • หนูหนูกับ zoo ใหม่
 • ขนส่งทันใจ ลื่นไถลไม่กลัว
 • ตรวจพันธุ์ ทันด่วน

กิจกรรมดาราศาสตร์

 • ดูดาวเบื้องต้น
 • โดมท้องฟ้าจำลอง
 • ส่องกลับบนท้องฟ้าจริง
 • บรรยายดาวบนท้องฟ้าจริง
 • กิจกรรมปรากฏการณ์ด้านดาราศาสตร์ เช่น ฝนดาวตก จันทรุปราคา สุริยุปราคา

นักวิชาการกิจกรรมค่าย