ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การให้บริการนิทรรศการการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Sciense Show) และการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ แก่กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ

กิจกรรมค่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นิทรรศการ

ค่ายสะเต็มศึกษา

กิจกรรมดาราศาสตร์

นักวิชาการกิจกรรมค่าย